văn kiện hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ngày 15.4.1994

văn kiện hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ngày 15.4.1994

VĂN KIỆN

HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Ký ngày 15.4.1994)

Danh mục các Điều

Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản

Điều 1 Cơ sở và phạm vi của các nghĩa vụ

Điều 2             Các Công ước về sở hữu trí tuệ

Điều 3 Đãi ngộ quốc gia

Điều 4 Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc

Điều 5 Các thoả thuận đa phương về việc đạt được hoặc duy trì hiệu lực bảo hộ

Điều 6 Trạng thái đã khai thác hết

Điều 7 Mục tiêu

Điều 8 Nguyên tắc

Phần II. Các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng đạt được, phạm vi

 và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ

Mục 1  Bản quyền và các quyền có liên quan

Điều 9 Mối quan hệ với Công ước Berne

Điều 10           Các chương trình máy tính và các bộ sưu tập dữ liệu

Điều 11           Quyền cho thuê

Điều 12           Thời hạn bảo hộ

Điều 13           Hạn chế và ngoại lệ

Điều 14           Bảo hộ những người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh, truyền hình

Mục 2: Nhãn hiệu hàng hoá

Điều 15           Đối tượng có khả năng bảo hộ

Điều 16           Các quyền được cấp

Điều 17           Ngoại lệ

Điều 18           Thời hạn bảo hộ

Điều 19           Yêu cầu sử dụng

Điều 20           Các yêu cầu khác

Điều 21           Cấp li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng) và chuyển nhượng quyền sở hữu

Mục 3: Chỉ dẫn địa lý

Điều 22           Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Điều 23           Bảo hộ bổ sung đối với các chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu vang và rượu mạnh.

Điều 24           Đàm phán quốc tế, Ngoại lệ

Mục 4: Kiểu dáng công nghiệp

Điều 25           Các yêu cầu bảo hộ

Điều 26           Bảo hộ

Mục 5: Patent

Điều 27           Đối tượng có khả năng được cấp Patent

Điều 28           Các quyền được cấp

Điều 29           Điều kiện đối với người nộp đơn xin cấp patent

Điều 30           Ngoại lệ đối với các quyền được cấp

Điều 31           Các hình thức sử dụng khác không được phép của người nắm giữ quyền

Điều 32           Huỷ bỏ/Đình chỉ

Điều 33           Thời hạn bảo hộ

Điều 34           Các sáng chế quy trình: nghĩa vụ dẫn chứng

Mục 6: Thiết kế bố trí (topograph) mạch tích hợp

Điều 35           Mối quan hệ với Hiệp ước IPIC

Điều 36        %