thông tư số 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/2/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp ngày 27/03/2009

thông tư số 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/2/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp ngày 27/03/2009 Đọc thêm →

Quyết định số 591/QĐ-BXD về việc đổi tên cục quản lý nhà thành cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản ngày 23/04/2008

Quyết định số 591/QĐ-BXD về việc đổi tên cục quản lý nhà thành cục quản lý nhà và thị trường bất động sản và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản ngày 23/04/2008 Đọc thêm →