Thông tư liên tịch Số: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. ngày 08/06/2016

Thông tư liên tịch Số: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ngày 08/06/2016

Đọc thêm →

thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ngày 05/4/2016

thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn về căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các biện pháp khắc phục hậu quả; trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đọc thêm →

thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ngày 17/12/2014

thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ngày 17/12/2014  
Đọc thêm →

thông tư kiên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 ngày 2/8/2011

thông tư kiên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 ngày 2/8/2011 Đọc thêm →

thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 ngày 02/08/2011

thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 ngày 02/08/2011 Đọc thêm →

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án nhân dân ngày 03/4/2008

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP  hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án nhân dân ngày 03/4/2008 Đọc thêm →

thông tư liên tịch số 1/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày 29/2/2008

thông tư liên tịch số 1/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày 29/2/2008 Đọc thêm →