thông báo số 411/TB-SHTT về việc áp dụng biểu mức thu phí. lệ phí sở hữu công nghiệp ngày 31/03/2009.

thông báo số 411/TB-SHTT về việc áp dụng biểu mức thu phí. lệ phí sở hữu công nghiệp ngày 31/03/2009.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ công văn số 4647/BTC-CST ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày Thông tư bắt đầu có hiệu lực (ngày 21/3/2009, tiếp theo Thông báo số 186/TB-SHTT ngày 20/02/2009, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

  1. Biểu mức phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính tiếp tục được áp dụng đối với các khoản phí và lệ phí nộp trên cơ sở thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về kết quả thẩm định đơn trong thời hạn ấn định trong thông báo (không kể thời gian được gia hạn), bao gồm :

– Các khoản phí, lệ phí phải nộp trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định hình thức đơn đối với tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 21/2/2009;

– Các khoản phí, lệ phí phải nộp trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đối với tất cả các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý được công bố trước ngày 21/9/2008;

– Các khoản phí, lệ phí phải nộp trên cơ sở Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đối với các đơn sáng chế được công bố trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn và các đơn sáng chế có yêu cầu thẩm định nội dung trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

  1. Biểu mức phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC áp dụng đối với các khoản phí, lệ phí không thuộc các trường hợp nêu tại mục 1 Thông báo này.
  2. Các khoản phí, lệ phí nêu tại mục 1 Thông báo này nếu đã được nộp theo biểu mức quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC sẽ được hoàn trả, theo thủ tục quy định tại điểm 8.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 

Nơi nhận:
– Các Sở Khoa học và Công nghệ;
– Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
– Lãnh đạo Cục;
– Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
– TT (để đăng tải trên trang web);
– Lưu: VT, PCCS.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hoàng Văn Tân