Nghị định số 96/2015/NĐ – CP ngày 19/10/2015

Nghị định số 96/2015/NĐ – CP ngày 19/10/2015 quy định về con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư Đọc thêm →