Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (5 downloads)

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Đọc thêm →