Nghị định Số: 03/VBHN-BKHCN quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ngày 31/12/2014

Nghị định Số: 03/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Đọc thêm →

Nghị định Số: 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp ngày 31/12/2014

Nghị định Số: 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp. Đọc thêm →

thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ngày 17/12/2014

thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ngày 17/12/2014  
Đọc thêm →

Luật sở hữu trí tuệ ngày 18/12/1013, Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ ngày 18/12/1013, Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Đọc thêm →

nghị định spps 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 15/11/2013

nghị định spps 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 15/11/2013 Đọc thêm →

nghị định sô 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ngày 16/10/2013

nghị định sô 131/2013/NĐ-CP, ngày 16/10/2013 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Đọc thêm →

nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, bộ luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan ngày 3/9/2013

nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, bộ luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan ngày 3/9/2013 Đọc thêm →

nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính tròn lĩnh vực sở hữu công nghiệp ngày 29/08/2013

nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày  29/08/2013  quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đọc thêm →

thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007

thông tư số 05/2013/TT-BKHCN  ngày 20/02/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007, hướng dẫn thi hành nghị định số  103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật sở hữu trí tuệ vê sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 Đọc thêm →