quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lí, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 04/12/2008

quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lí, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 04/12/2008 Đọc thêm →

quyết định số 378/QĐ-BXDvề việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 14/03/2008

quyết định số 378/QĐ-BXDvề việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 14/03/2008 Đọc thêm →

quyết định số 103/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản điều lệ của hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 27/9/2005

quyết định số 103/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản điều lệ của hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 27/9/2005 Đọc thêm →

quyết định số 12/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày 05/01/2005

quyết định số 12/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày 05/01/2005 Đọc thêm →