quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lí, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 04/12/2008

quyết định số 1408/QĐ-BXD về việc đính chính quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lí, điều hành sàn giao dịch bất động sản ngày 04/12/2008

QUYẾT ĐINH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2007/QĐ-BXD NGÀY 31/12/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung Mẫu chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản quy định tại Phụ lục 4 và 5 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD như sau:

  1. Bổ sung dòng ” Số chứng chỉ :……..” vào trang 2 Phụ lục 4 và 5 của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD.
  2. Về kích thước chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản áp dụng thống nhất là 85mm x 125mm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– HĐND, UBND, Sở XD, Sở TN-MT-Nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

PHỤ LỤC 4

MẪU CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ

—————-
CHỨNG CHỈ
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

Số chứng chỉ: (*)Số chứng chỉ:

ảnh 3 x 4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

 
(Thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ):

Số CMND(hoặc hộ chiếu):

Ngày cấp CMND:       Nơi cấp CMND:

Quốc tịch:Trang bìa 1 (màu nâu đỏ)Trang 2 (màu trắng)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ

– Cấp cho ông/bà:

– Ngày tháng năm sinh:

– Nơi sinh:

Được hành nghề Môi giới bất động sản trong phạm vi cả nước.

 

….., ngày … tháng …. năm ….

Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Trang 3 (màu trắng)Trang 4 (màu nâu đỏ)

Ghi chú: Số chứng chỉ được ghi theo số thứ tự và tên địa phương

Ví dụ: 0001 – Hà Nội, 0001 – Thành phố Hồ Chí Minh.

PHỤ LỤC 5

MẪU CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ

—————-
CHỨNG CHỈ
ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

Số chứng chỉ: (*)Số chứng chỉ:

ảnh 3 x 4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

 
(Thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ):

Số CMND(hoặc hộ chiếu):

Ngày cấp CMND:       Nơi cấp CMND:

Quốc tịch:Trang bìa 1 (màu xanh lá cây đậm)Trang 2 (màu trắng)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ

– Cấp cho ông/bà:

– Ngày tháng năm sinh:

– Nơi sinh:

Được hành nghề Định giá bất động sản trong phạm vi cả nước.

 

….., ngày … tháng …. năm ….

Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Trang 3 (màu trắng)Trang 4 (màu xanh lá cây đậm)

Ghi chú: Số chứng chỉ được ghi theo số thứ tự và tên địa phương

Ví dụ: 0001 – Hà Nội, 0001 – Thành phố Hồ Chí Minh.