Quyết định Số: 11/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh thái nguyên ngày 11/3/2016

Quyết định Số: 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 quy định về quan hệ phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đọc thêm →

quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 1/6/2012 về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015

quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 1/6/2012 về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015 Đọc thêm →

quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ngày 18-5-2011 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyể chọn thực hiện trong 2 năm 2012-2013

quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ngày 18-5-2011 về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyể chọn thực hiện trong 2 năm 2012-2013 Đọc thêm →