Nghị định Số: 03/VBHN-BKHCN quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ngày 31/12/2014

Nghị định Số: 03/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Đọc thêm →

Nghị định Số: 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp ngày 31/12/2014

Nghị định Số: 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp. Đọc thêm →

thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ngày 17/12/2014

thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước ngày 17/12/2014  
Đọc thêm →

Law on Enterprises No. 68/2014/QH13

Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 deals with the establishment, organization, restructuring, dissolution, and relevant activities of enterprises, including limited liability companies, joint-stock companies, partnerships, private companies, and groups of enterprises.

Đọc thêm →

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (5 downloads)

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Đọc thêm →

Luật sở hữu trí tuệ ngày 18/12/1013, Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ ngày 18/12/1013, Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Đọc thêm →