Nghị định Số: 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp ngày 31/12/2014

Nghị định Số: 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp. Đọc thêm →

nghị định spps 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 15/11/2013

nghị định spps 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 15/11/2013 Đọc thêm →

nghị định sô 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ngày 16/10/2013

nghị định sô 131/2013/NĐ-CP, ngày 16/10/2013 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Đọc thêm →

nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, bộ luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan ngày 3/9/2013

nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, bộ luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan ngày 3/9/2013 Đọc thêm →

nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính tròn lĩnh vực sở hữu công nghiệp ngày 29/08/2013

nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày  29/08/2013  quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đọc thêm →

Nghị Định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghi Định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị Định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Đọc thêm →

Nghị Định số : 85/2011/NĐ-CP, ngày 20/09/2011 sửa đổi bổ sung mổ số điều của Nghị Định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật Dân Sự , Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị Định số : 85/2011/NĐ-CP, ngày 20/09/2011 sửa đổi bổ sung mổ số điều của Nghị Định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật Dân Sự , Luật Sở Hữu Trí Tuệ  về quyền tác giả và quyền liên quan

Đọc thêm →

Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp ngày 31/12/2010

 Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Đọc thêm →

nghị định số 88/2010/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số diều của luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng ngày 16/8/2010

nghị định số 88/2010/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số diều của luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng ngày 16/8/2010 Đọc thêm →

Nghị định Số: 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định Số: 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ; đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Đọc thêm →