lệnh Số: 12/2009/L-CTN ngày 29/6/2009 về việc công bố luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

lệnh Số: 12/2009/L-CTN ngày 29/6/2009 về việc công bố luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửa  đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

CHỦ TỊCH NƯỚC
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số: 12/2009/L-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Minh Triết