Nghị định 50/2016/NĐ – CP ngày 01/06/2016

Nghị định 50/2016/NĐ – CP ngày 01/06/2016 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Đọc thêm →

Nghị định số 96/2015/NĐ – CP ngày 19/10/2015

Nghị định số 96/2015/NĐ – CP ngày 19/10/2015 quy định về con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư Đọc thêm →

Nghị định số 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015

Nghị định số 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp Đọc thêm →

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (5 downloads)

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Đọc thêm →