Chỉ thị số Số: 22/2012/CT-UBND, ngày 20/8/2012 về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chỉ thị số Số: 22/2012/CT-UBND, ngày 20/8/2012 về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong những năm qua, nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, hoạt động sở hữu trí tuệ đã từng bước được quan tâm, góp phần tạo môi trường đầu tư và cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế tỉnh nhà, bảo vệ thành quả sáng tạo của các chủ sở hữu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, nhận thức về giá trị tài sản trí tuệ, ý thức tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân còn hạn chế; việc đăng ký xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện nay còn nhiều bất cập và chưa thực sự đẩy mạnh; tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến môi trường kêu gọi đầu tư của tỉnh; công tác phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh chưa chặt chẽ.

 Để khắc phục tình hình trên và triển khai thực hiện tốt Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc như sau:

  1. Các sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ được Nhà nước giao có trách nhiệm quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ: sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, giống cây trồng.
  2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ, các nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS và các Công ước quốc tế có liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Thanh tra chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với thanh tra chuyên ngành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc xác lập quyền tác giả, bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng liên quan quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
  2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc xác lập quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: giống cây trồng và vật liệu nhân giống.
  3. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí hoạt động cho các nội dung nêu tại điểm 2, 3, 4 Chỉ thị này.
  4. Các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có các nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nêu ở điểm 2, 3, 4 Chỉ thị này, nếu chưa đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tiến hành lập thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Các tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn tỉnh nếu bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế) xử lý theo quy định của pháp luật.
  5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm lập kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống mang tính đặc thù của địa phương, có giá trị kinh tế và tiềm năng xuất khẩu và gửi kế hoạch hằng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.
  6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc, các cơ quan gửi ý kiến về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân tỉnh tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Đại